Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Чи був Антон Макаренко педагогом-гуманістом?

(Продовження. Початок див. «Українське слово», № 36, 4–10 вересня 2013 р.)

А. Макаренку понині несправедливо приписують «великі заслуги» у формуванні учнівського колективу, вихованні особистости в колективі і через колектив. Він глибоко помилився, коли виробив і користувався науково невиваженим визначенням і розумінням колективу, зокрема шкільного.

У чудовій статті «Іти вперед!» В. Сухомлинського, яку довго не друкували ні в СРСР, ні навіть у незалежній Україні, дається стримана (у зв’язку з тогочасними несприятливими політичними умовами. — Ю. Р.), але ґрунтовна критика поглядів А. Макаренка на колектив і колективне виховання. Павлиський учитель зазначає: «У визначенні колективу А. С. Макаренко на перший план висуває те, що в ньому є органи, повноваження, відповідальність, підлеглість, керівництво, взаємозалежність. Багато років я думав над цим визначенням і дійшов висновку, що воно непедагогічне. Воно збіднює багатогранність шкільного життя. Колектив — це співдружність однодумців, співдружність громадська, ідейна, трудова, творча, у яку кожен щось вносить для збагачення її духовного життя і з якої кожен щось бере для повноти свого особистого духовного життя, для повноти свого щастя. Педагогічне визначення колективу — в цьому понятті має бути врахований той реальний факт, що у школі є безліч колективів, що так званий первинний колектив і так званий загальношкільний колектив (ними часто оперував саме А. Макаренко. — Ю. Р.) не можуть відтворити всього багатства стосунків, багатства інтересів і запитів школярів».

У визначенні колективу, спробах розкрити його виховну роль А. Макаренко зосереджується на його організації, структурі, на вмінні керувати й підпорядковуватися, на вирішальній ролі активу як провідної сили колективу. У цьому, на його думку, виховна сила колективу. У працях радянських науковців такі думки А. Макаренка, позбавлені глибокого морального і духовного змісту, гіпертрофувалися і стали розглядатися як самодостатня мета. В. Сухомлинський продовжує: «Уміння керувати і підпорядковуватися, уміння бути активним стало розглядатися як самоціль, і на практиці призводило і зараз призводить до потворних наслідків: у колективі виділяються, з одного боку — керуючі базіки, пустодзвони, і з іншого — невиразна сіра “маса”. Одні перебувають постійно в активі, інші — тільки підкоряються».

Відомо, що А. Макаренко глибоко помилявся, підкреслюючи пріоритетність завдання виховання колективу, а вже потім — особистости. Він навіть писав таке: «Я не вважаю, що потрібно виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно виховувати цілий колектив. Це єдиний шлях правильного виховання (перечачи сам собі, він писав і про необхідність виховання окремої людини). Фактично на протилежних позиціях стояв В. Сухомлинський, відстоюючи і розвиваючи підходи, форми і методи впливу на особистість, яка є найвищою цінністю гуманістичного суспільства. Тому він підкреслював: «Хай у нас буде більше майстрів індивідуального впливу на дитину, справжніх педагогів…».

У «Педагогічній поемі», як і в інших працях, А. Макаренко недооцінює, принижує високу цінність особистости, гідність учнів, неправомірно протиставляє інтереси особистости та інтереси колективу. Він помилково вважає, що «широкий простір» для особистости небезпечний, бо «він створює умови для всякого свавілля, для вияву здичавілої, припадочної у своїй самотності особи». Тут автор недооцінює свободу як найвищу умову нормального життя, право вибору особистости, не враховує роль свідомости і моралі, про виховання яких він, як педагог, м’яко кажучи, недостатньо дбав, адже сформовані свідомість і мораль є головними внутрішніми регуляторами діяльности та поведінки особистости. А не режим, військова і напіввійськова муштра, карцер, команди, накази, розпорядження тощо, роль у вихованні яких А. Макаренко гіперболізував і, будучи авторитаристом, просто полюбляв…

В унісон із становленням у суспільно-політичному житті країни диктатури пролетаріату (а насправді партії), більшовицького авторитаризму, тоталітарного ладу А. Макаренко все частіше говорить про єдиноначальність у житті та діяльності колективів, які мають «якусь грізну силу, що стоїть над гвинтиком-особистістю» (В. Сухомлинський).

Дуже невдалим і навіть небезпечним для вільного волевиявлення особистости і навіть для її життя є положення А. Макаренка про те, що в разі конфлікту між особистістю і колективом «перевага інтересів колективу має бути доведена до кінця, навіть до нещадного кінця, і лише у цьому випадку буде справжнє виховання колективу і окремої особистости». Така думка — непедагогічна, за своєю суттю негуманна, таїть у собі можливість ламання особистости у великій профілактичній роботі, недопущенність конфліктів, унеможливлення отого макаренківського «нещадного кінця».

Відчужений від глибоких знань історії, культури і духовности українського народу, А. Макаренко нехтує типами (різновидами), формами і способами об’єднання людей, створення колективів, зокрема молоді, які історично притаманні українцям. Це сім’я (родина), гурт, товариство, братство, побратимство, сестринство, посестринство, громада, земляцтво та ін. По суті міцними колективами у нас упродовж століть були козацькі січі, козацькі сотні і полки, стрілецькі чоти та ін. Нині формуються, набуваючи стійких духовних ознак колективу, такі дитячі об’єднання, як козацька Січ, козацький курінь, паланка, школа джур, осередок козацьких берегинь та ін.

Виконуючи волю, фактично замовлення вищих партійних, політичних і державних структур, А. Макаренко створював колективи дітей, як він сам зазначав, за зразком великого колективу — радянського суспільства з головними ознаками, йому притаманними (партійною ідейністю, відносинами підлеглости і керування, залежности, єдиноначальности, наказами, покараннями, термінологією «командир», «бригада», «бригадир» тощо).

Він виділяв в основному лише первинні колективи (в межах класу, загону, бригади) і загальношкільний колектив, хоч насправді різноманітні нахили, потреби, інтереси учнів, їхні розмаїті індивідуальні особливості викликають до життя багато інших колективів.

Ураховуючи помилки минулого і організовуючи сучасні учнівські колективи (з метою навчання, задоволення мистецьких, наукових, технічних, спортивних та ін. потреб, інтересів вихованців), творчо продовжуючи культурно-історичний, національний досвід рідного народу, його героїко-національні, духовні традиції, необхідно пробуджувати повагу і любов до наших героїчних пращурів, борців за волю України, активних учасників українського державотворення. У працях А. Макаренка з таких фундаментальних, доленосних проблем діяльности колективів повністю відсутній позитивний матеріал.

Ідейна спрямованість, ціннісний зміст концептуальних і методичних положень А. Макаренка про формування колективів, колективізму в основному не вписуються в справжню наукову демократичну і гуманістичну педагогіку.

Чи великі заслуги А. Макаренка у трудовому вихованні учнів?

Значна частина сучасних педагогів-теоретиків і практиків за тенденцією ще радянських часів схильна вбачати великі успіхи А. Макаренка у трудовому вихованні і перевихованні правопорушників, важковиховуваних дітей. Чи правомірною є така думка?

У галузі трудового виховання учнів колонії ім. М. Горького і комуни ім. Ф. Дзержинського А. Макаренко досягав певних позитивних результатів, успіхів. У цих навчально-виховних закладах педагогу вдалося реалізувати важливий принцип — поєднання навчання з продуктивною працею учнів. Він вважав, що праця «без освіти, без політичного виховання (не забуваймо, що сутністю тогочасного політичного виховання було більшовицько-партійне, комуно-радянське. — Ю. Р.), які йдуть попереду, не приносить виховної користі, виявляється нейтральним процесом» (О. Любар).

А. Макаренко цінував працю — турботу, яка реалізує бажання працювати, вболівання учня за позитивні результати, якісні продукти своєї праці, корисні для суспільства. Він відстоював і практично організував трудову діяльність учнів, яка дає змогу перейти на повний госпрозрахунок, забезпечує прибутковість. Зазначимо, що комуна ім. Ф. Дзержинського була забезпечена державою необхідними коштами, найновішим технічним обладнанням, кваліфікованими робітниками та інженерами, що працювали на заводі, на якому вироблялися фотоапарати, електросвердла. У таких, правду кажучи, пільгових умовах, яких не мали, звичайно, сотні інших шкіл для правопорушників, А. Макаренку вдалося досягти певних успіхів у вихованні учнів. Однак мали місце і значні труднощі, суперечності в такому трудовому вихованні (і про це замовчують сучасні науковці), які пояснюються і об’єктивними, і суб’єктивними чинниками, що знижували ефективність трудової діяльности учнів.

Варто не забувати і робити науково виважені висновки з того, що в жорстокі часи колективізації, індустріалізації, голодоморів 1921–1922 та 1932–1933 років, зміцнення тоталітарного режиму в СРСР, потоптання прав і свобод багатьох народів країни, знецінення моралі та духовности не можна вести мову про вільну працю, зокрема про велику виховну роль трудової діяльности дітей у тогочасних, фактично жахливих, політичних, суспільних умовах. Пам’ятаймо, що ще К. Ушинський, збагачений українською народною виховною мудрістю і європейськими здобутками, переконливо і глибокодумно підкреслював, що «праця справжня і неодмінно вільна, тому що іншої праці немає і бути не може». Він писав, звичайно, і про підневільну трудову діяльність, зокрема дітей, розкривав її особливості, насамперед негативний виховний вплив на особистість. Необхідно враховувати також, що А. Макаренко формував в учнів мотивацію праці, яка полягала в тому, що працювати треба в ім’я забезпечення необхідним школи, наприклад, комуни, і в ім’я соціалістичного суспільства, держави, і щоб заробити щось собі. Коли провідними мотивами праці є прагнення створювати умови для здобуття волі рідному народу, розвивати його національну культуру, зміцнювати, наприклад, у сучасних умовах незалежну Українську державу, працювати для себе і своєї сім’ї, то така мотивація має ще більший виховний потенціал.

З глибокою і різкою, в основному виваженою критикою педагогіки А. Макаренка, зокрема трудового виховання учнів, виступив відомий педагог Ю. Азаров, насамперед у книзі «Не подняться тебе, старик» (М., 1989). Він наголошує на недемократичній, антигуманістичній сутності (яка часто має прихований, «замаскований» характер. — Ю. Р.) педагогічної спадщини А. Макаренка. У згаданій книжці він пише: «Формула макаренківської педагогіки така — диктат, помножений на радість і на працю» (С. 22). До речі, вже в цьому положенні розкривається справжній, м’яко кажучи, низький виховний потенціал трудового виховання, яке організував А. Макаренко.

До речі, об’єктивному і глибокому розумінню міри виховного впливу на дітей організованого А. Макаренком трудового виховання сприяє порівняння з досвідом трудового виховання в школі ім. Ф. Достоєвського, яке організував В. Сорока-Росинський. Один із його вихованців, письменник Л. Пантєлєєв писав: «Вдячні ми Віктору Миколайовичу за те, що, зібравши нас, напівдиких, він поставив собі мету не тільки загнуздати, цивілізувати нас, але і зробити з нас у міру можливостей кожного з людей інтелігентних…Чим була школа ім. М. Достоєвського для нас, я зрозумів у 1930 р., коли відзначали 10-річний ювілей Шкіди… Шкіда цих часів була типовим дитячим будинком тих років. Малоінтелігентний завідувач. Неінтелігентні, сумні, скучні обличчя хлоп’ят… І я зрозумів, що таке була наша Шкіда… Нас лікували працею, але працею не фізичною, не палітурною справою, не чемоданами і табуретками, а тим, що називається культурою. Ми з насолодою вбирали в себе культуру». Він відзначав інтелектуальну, одухотворену, культурну працю учнів, організовану В. Сорокою-Росинським у Шкіді. А. Макаренко недостатньо шанував інтелектуальну працю, інтелігентність людини (її він нерідко заперечував), тому недостатньо виховував інтелектуальність, інтелігентність як провідні якості її характеру.

Ми вважаємо, що різні види праці, які організовував А. Макаренко для учнів, певною мірою формували в них трудові вміння, сприяли їхньому перевихованню, готували до самостійного трудового життя.

Юрій Руденко, доктор педагогічних наук, професор НПУ ім. М. П. Драгоманова

Ви тут: Головна Чи був Антон Макаренко педагогом-гуманістом?

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|